Sistemul de succesiune la tron

Sistemul de succesiune la tron în principatele române a fost cea mai nefericită dintre instituțiile noastre medievale. Cu toate că primele două succesiuni din Țara Românească par a se fi făcut fără tulburări, la a treia generație — iar în Moldova chiar de la a doua —,  constatăm că succesiunea nu se face automat de la defunctul domn la fiul său mai mare (cum au reușit să impună regii Franței, de pildă, sau regii Angliei), ci că avem de a face cu o alegere dintre fiii fostului domnitor. E ca și când descendenții foștilor cneji și voievozi și „mai mari ai țării" ar fi vrut să reînvie actul inițial când au ales ei pe marele voievod. De acum înainte aceasta va fi regula — cu rare abateri, ca, de pildă, după domnia a două personalități excepționale precum Mircea cel Bătrân în Muntenia și Ștefan cel Mare în Moldova, care reușesc să impună, înainte de moarte, ca succesor pe fiul lor mai mare: „țara", în cazul în care tronul devenea vacant, va putea alege ca succesor un membru oarecare din neamul lui Basarab (în Muntenia) sau al lui Bogdan (în Moldova). Era un sistem ereditar-electiv. Putea fi ales, dacă era considerat vrednic de domnie, oricare dintre descendenții familiei domnitoare, chiar dacă era copil din flori, adică bastard. (Mulți dintre marii noștri voievozi au fost bastarzi! De pildă Ștefan cel Mare, Petru Rareș, Neagoe Basarab!) Era de ajuns să fie — se zicea — „os de domn".

Se poate vedea de aici ce sursă de competiții, rivalități, intrigi, lupte se găsea în acest sistem, care aparent urmărea alegerea celui mai vrednic, în realitate, a fost la originea unui șir neîntrerupt de lupte intestine și un prilej continuu de intervenții străine. De unde provenea această tradiție? De la slavi? De la cumani? Dar atunci de ce s-a stabilit și în Moldova? Sau e o simplă consecință a faptului că primii voievozi au fost aleși?

Adunările de stări

Când se zicea că pe noul domn l-a ales țara, ce însemna asta? În principiu, se aduna în grabă o „Adunare de stări", adică un consiliu excepțional în care erau reprezentați marii boieri, înaltul cler, câteva din orașele țării, slujitorii (adică oastea permanentă de la Curte) reprezentând, așa-zicând, tot „norodul".

Asemenea adunări au fost o adevărată instituție în Evul Mediu, la noi ca și în Occident. Nu erau convocate numai pentru alegerea noului domn, ci și în momente de cumpănă, ca de pildă în 1456, când domnul Moldovei Petru Aron (predecesorul lui Ștefan cel Mare) voia să aibă învoirea „țării" pentru a plăti tribut turcilor, sau, în caz contrar, țara să-și asume riscul războiului.

În practică însă, foarte curând, când tronul rămânea vacant prin moartea domnului — sau, din nefericire, prin răsturnarea lui! — adunarea de stări a devenit mai mult o simplă formalitate pentru a consfinți o alegere hotărâtă, în sfat restrâns, doar de marii boieri.

Marii boieri

Ei sunt, de la începuturi, tovarășii domnului în toate „trebile țării", și la război și la cârma statului în vreme de pace. Printre ei își alege domnul dregătorii, echivalentul miniștrilor de azi, care fac parte dintr-un sfat (cuvânt slav, înrudit cu modernul soviet!). Numele pe care le poartă dregătoriile sunt mai toate de origine bizantină, dar trecute de cele mai multe ori prin intermediar bulgar. Uneori se regăsește aproape neschimbată forma veche latină, de pildă pentru comis (lat. comes, care a dat în ierarhia feudală apuseană pe comite sau conte), sau vistierul (de la vestiarius, cel ce ține cheia garderobei domnești unde se află și tezaurul țării, vistieria); spătarul (de la spată sau spadă), comandantul oastei; logofătul, echivalentul unui cancelar la apuseni, vine de la numele unui mare dregător bizantin, logothelis, literal: păstrătorul legilor. Un singur titlu pare a fi o creație locală, românească: vornic, personaj de prim rang, în termeni moderni ministru de interne și ministru al justiției. Numele slavon dvornic (de la dvor, palat) pare a fi fost calchiat după titlul înaltului slujitor de la Curtea ungară denumit palatinus.

Mai era paharnicul, care gusta vinul din paharul lui Vodă, ca să se asigure că nu e otrăvit! Stolnicul, însărcinat cu masa domnului; postelnicul, cu legăturile cu străinii. Mai existau mulți alții, de ranguri inferioare, între care de reținut e pârcălabul, comandant de cetate la graniță, al cărui nume venea, prin intermediar unguresc, din nemțește, Burggraf, comite al burg-ului sau cetății.

Am păstrat pentru sfârșit gradul cel mai înalt la boierii Țării Românești, Marele Ban al Craiovei, fiindcă n-a fost înființat chiar de la întemeierea țării, ci abia în veacul al XV-lea, dar e de observat că s-a păstrat titlul pe care-l dăduseră regii unguri banului de Severin, și pe care-l purta și locțiitorul regelui în Croația (vă reamintesc că „ban"-ul era o moștenire de la avari). Din veacul al XV-lea, în Muntenia, primele ranguri se înșirau astfel: mare ban, mare vornic, mare logofăt, mare spătar, în Moldova, ordinea era diferită: nu exista mare ban (banul a fost, mai târziu, un dregător de rang mic), primul în sfat era logofătul, iar căpeteniei oștirii nu-i zicea spătar, ci hatman — termen pe care-l preluaseră polonezii și cazacii de la nemți (Hauptmanri). Vornicii erau doi: de Țara de Sus și de Țara de Jos, reminiscență a progresiunii noului stat format de Drăgoşeşti, apoi de Bogdănești în nord-vestul ținutului, pe văile  Siretului inferior și Moldovei, și extins treptat și asupra micilor formațiuni politice din sud, din regiunea Bârladului de pildă. Și în Țara Românească a dăinuit multă vreme amintirea celor trei principale regiuni din care se constituise voievodatul lui Basarab: regiunea centrală din jurul Argeșului, Oltenia conștientă de fosta ei autonomie, și cele trei județe de la răsărit, Buzău, Râmnicul-Sărat și Brăila, mai legate de regatul ungar prin interesele lor comerciale de la Dunăre.

Am înșirat câteva nume de dregători, dar trebuie reamintit ceea ce menționasem când am pomenit de jurământul de credință către regele Poloniei: la începuturile țărilor noastre, nu dregătoria îl făcea pe boier, ci invers, adică dintre boieri își alegea domnul dregătorii. Boierii erau marii stăpânitori de pământuri (moșii), de pe care puteau recruta cete de luptători.

De-abia mai târziu, prin secolul XVII, a început confuzia între dregătorie și boierie, pentru ca echivalența să fie chiar instituționalizată sub regimul fanariot, mult după epoca medievală. Marii boieri erau așadar foarte puțini la număr, și, cu toate că existau între ei rivalități și  crunte dușmănii, ei au format veacuri de-a rândul o clasă destul de solidară, care a încercat tot timpul să limiteze autoritatea voievodului și să împartă puterea cu el.

Despre felul cum s-a născut această clasă privilegiată s-au dus lungi discuții în istoriografia noastră, de mai bine de o sută de ani. Părerea mea, bazată pe contextul istoric, pe  vocabularul „conducerii" țării (voievod, cneaz, ban, jupan, viteaz, voinic, boier etc.), ca și pe numele proprii (onomastice) ale primilor voievozi și boieri pomeniți în documente, e că această clasă, care a început probabil să se formeze chiar în timpul dominației primului țarat bulgar (secolele IX-X), a fost la începuturi predominant slavă; că i s-a adăugat ulterior un însemnat aport turanic (pecenego-cuman), și de-abia după totala fuziune a comunităților valahe și slave s-ar fi integrat în acest grup din ce în ce mai multe elemente provenite dintre juzii valahi. Apoi, în epoca voievodatelor, desigur că, pe măsură ce se primenea această categorie socială, elementul valah, numeric precumpănitor, trebuie să fi devenit, fatalmente, predominant. Originea slavă a vechii boierimi trebuie să fi marcat însă multă vreme această clasă pe plan cultural. Altfel nu s-ar înțelege cum de a putut circula timp de veacuri o literatură numai în limba slavonă, fără să mai vorbim de liturghie și de limba de cancelarie — oare numai pentru câțiva popi și diaci? Toată boierimea, mare și mică, trebuie că mai înțelegea slavona până târziu. Avem dovezi documentare că Stefan cel Mare și Neagoe Basarab o mai vorbeau.

Așa s-a întâmplat și în Occident cu altă limbă moartă, latina, pe care o mânuiau mai mult sau mai puțin toți clericii și toți oamenii mai învățați.

Iată un alt exemplu eventual (repet, eventual, nu sigur): unul dintre fiii lui Mircea cel Bătrân, Radu, frate mai mare al lui Vlad Dracul, și care a domnit înaintea acestuia, a rămas cunoscut cu porecla Radu Prasnaglava. Îl văd tradus în toate cărțile noastre de istorie: Radu cel Pleșuv, sau Radu cel Chel. Cred că e o eroare de traducere datorată faptului că în română „gol" înseamnă și descoperit pe din afară (capul gol) și deșert înăuntru (o oală goală). Or, în limbile slave, pentru cap gol pe din afară există termeni înrudiți cu termenii români pleșuv sau pleşu, dar prasno înseamnă numai gol pe dinăuntru! În sârbă există chiar termenul prasnoglavac pentru a vorbi de... prostul satului! Deci porecla Prasnoglava dată domnitorului nostru n-ar fi însemnat nicidecum Radu cel Pleșuv, ci Radu Prostul! E de neînchipuit ca doar niște scribi de cancelarie să fi îndrăznit să insulte astfel un „os de domn", chiar detronat. O asemenea poreclă nu i-a putut fi dată decât de boierii mari, continuând a se considera oarecum pe aceeași treaptă socială cu familia domnitoare și mânuind încă curent limba slavonă. De altfel, și porecla nepotului său Radu, zis „Cel Frumos" (fratele lui Vlad Țepeș), tot o poreclă cu iz ironic a fost, pentru că-i plăcuse, pe când era tânăr ostatic în Turcia, sultanului Mehmed al II-lea! Povestea e relatată, cu amănunte, în cronica grecească a lui Laonic Chalcocondilas.

O ultimă dovadă că slavona trebuie să fi fost înțeleasă de boierime și de o pătură cultă a clerului, poate și a negustorimii, până și la începutul veacului al XVII-lea, e faptul că învățatul boier Udrişte Năsturel, cumnatul lui Matei Basarab, când traduce din latinește Imitatio Christi, cea mai populară lucrare mistică din Occident, nu o traduce în română, ci în slavonă. S-o fi făcut oare numai pentru câțiva popi și câțiva diaci? Clasa boierească, cu toate împrospătările de trei-patru sute de ani, trebuie să fi continuat a mânui slavona ca limbă de cultură și poate și ca limbă de distincție socială, așa cum se va întâmpla, în secolul XVIII, cu greaca, iar în secolele XIX-XX cu franceza.

Boierii mici

Cine urma în ierarhia statului după marii boieri? În hrisoave, Vodă se adresează întotdeauna „boierilor mei mari și mici". Exista deci o categorie întreagă de boieri mai mici, care aveau și ei moșii și se bucurau de anumite privilegii în schimbul serviciului în oștire sau la Curte. Dacă așa cum am văzut — primul „Mare Voievod" a găsit, gata constituită, o categorie socială de posesori de pământ și de șerbi, de îndată ce și-a consolidat autoritatea a încercat să lărgească această clasă cu oameni credincioși lui, sau care se remarcaseră prin vitejie în război. Aceasta se făcea dăruindu-le pământ în regiuni încă pustii sau slab populate, ori pământ confiscat de la alt boier, considerat nevrednic sau trădător (se zicea „hain"). Foarte repede s-a stabilit un obicei (o cutumă), a cărui origine istorică nu s-a lămurit deplin, după  care voievodul avea asupra pământului întregii țări un fel de drept superior de proprietate, juriștii vorbesc de dominium eminens. Aceasta îi dădea dreptul să atribuie cui voia pământurile vacante sau nelucrate, să moștenească pământurile sau casele rămase de pe urma unui posesor mort fără moștenitori, în fine, cum am spus, să confiște bunurile unui boier hain. Acest drept recunoscut voievodului reprezenta pentru el un puternic mijloc de presiune asupra boierilor, mari și mici, și a fost sursa unei continue înnoiri a clasei boierești. Singura limitare a arbitrariului voievodului o reprezenta riscul de răzvrătire a partidelor de mari boieri, fie că aceștia luau armele împotriva domnului în scaun, fie că intrigau împotriva lui la Constantinopol, fie că se refugiau în Ungaria sau în Polonia, de unde se puteau întoarce cu ajutor împotriva lui.

Rolul Bisericii

S-ar fi cuvenit poate să vorbesc despre rolul Bisericii în stat înainte de a vorbi despre boieri; mi se pare însă că în țările noastre marea boierime a fost mai apropiată de putere decât Biserica. Mai întâi fiindcă primii înalți ierarhi ai bisericilor noastre (cum s-a întâmplat în Bulgaria și în Rusia) au fost numiți de Patriarhia de la Constantinopol și au fost de cele mai multe ori greci.

Mai târziu, când am izbutit să avem mitropoliți, episcopi, stareți de-ai noștri, multă vreme s-au recrutat și ei dintre boieri, fiindcă Biserica, în societatea medievală, reprezenta o pârghie însemnată în exercitarea puterii.

Înființarea de schituri și mânăstiri e străveche în toată aria locuită de români; avem dovezi privind existența unei vieți monahale și în Ardeal, și în Muntenia, și în Moldova cu mult înainte de întemeierea voievodatelor. Mai târziu, documentele, în special hrisoave de organizare și de înzestrare a marilor așezăminte mânăstirești, sunt foarte numeroase. Voievozii și boierii — din evlavie și pentru iertarea păcatelor — se vor întrece în generozitate față de mânăstiri. Avem chiar danii făcute mânăstirilor noastre de suverani străini, ca Lazăr al Serbiei sau Sigismund al Ungariei, pe când domnii noștri vor începe să sprijine din ce în ce mai mult mânăstirile din restul ortodoxiei, în special cele de la Muntele Athos, pe măsură ce dispar rând pe rând ceilalți principi creștini ortodocși: țarii bulgari, despoții sârbi, despoții greci, împăratul de la Constantinopol...

În Țara Românească — cum am văzut când am semnalat acel moment crucial sub domnia lui Nicolae-Alexandru — avem un mitropolit la Argeș, din 1359. În Moldova va ființa  de asemeni o mitropolie îndată după întemeierea voievodatului, nu fără conflicte iscate între domni și patriarhie. Sediul mitropoliilor se va muta o dată cu schimbările de rezidență ale domnilor țării. Faptul e oarecum simbolic pentru strânsa legătură între domnie și capul Bisericii. După o tradiție bizantină care a căpătat în istoriografie numele de „cezaropapism", puterea civilă, împăratul, domnul, a avut aproape întotdeauna întâietate asupra patriarhului  sau mitropolitului când s-au ivit conflicte de competență. Și domnii Țării Românești sau ai Moldovei au avut conflicte cu mânăstiri (chiar de la Muntele Athos!), cu mitropoliți sau cu patriarhul de la Constantinopol, și mai întotdeauna a învins voința domnească.

Clerul inferior, preoțimea, în special la țară, se recruta aproape mereu din țărănime, iar cultura religioasă a slujitorilor bisericii lăsa adesea de dorit. În schimb, în câteva din marile mânăstiri, atât în Țara Românească cât și în Moldova, se concentra activitatea culturală a țării. Copiere și împodobire de manuscrise, unele de reală frumusețe artistică; mai târziu traduceri în românește ale Sfintei Scripturi și ale altor cărți duhovnicești; ateliere de broderie religioasă și domnească, școli de pictură murală. Acolo, departe de zbuciumul lumii și adesea și de grozăviile ei, își vor găsi adăpost veacuri de-a rândul toți cei care căutau în rugă și înfrânare liniștea sufletului.